Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
 6 triệu - 8 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 7 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai